Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda

Potom vystúpil na vrch, povolal k sebe tých, ktorých sám chcel, a oni prišli k nemu. Vtedy ustanovil Dvanástich, aby boli s ním a aby ich posielal kázať. (Mk 3, 13-14)

Kňazský seminár spolu s teologickou fakultou sú miestom, kde sa seminaristi pripravujú na svoje povolanie a poslanie - na účasť na kňazstve Ježiša Krista. Ako fakulta je miestom vzdelávania a intelektuálnej formácie, seminár je miestom formácie duchovnej, ľudskej a pastoračnej, počas ktorej sa seminaristi pripravujú na kňazskú službu - a to tak, aby sa stále viac a viac pripodobňovali nášmu Pánovi a Veľkňazovi Ježišovi Kristovi, a aby sa Kristus stával centrom ich života.

Viac informácií o Kňazskom seminári sv. Cyrila a Metoda je možné nájsť na web stránke kňazského seminára.