Arcibiskupský úrad

Arcibiskupský úrad pozostáva z tých inštitúcií a osôb, ktoré pomáhajú arcibiskupovi v riadení celej arcidiecézy, najmä pri usmerňovaní pastoračnej činnosti, v starostlivosti o správu diecézy, ako aj pri vykonávaní súdnej moci. (viď CIC, kán. 469). V podstate ide o výkonný orgán diecézneho biskupa, t.j. bratislavského arcibiskupa.

Alternatívne sa arcibiskupský úrad nazýva aj ordinariát (názov rozšírený hlavne pred prvou svetovou vojnou) a arcibiskupská kúria (názov odvodený z latinského originálu curia dieocesana).

Na čele arcibiskupského úradu stojí bratislavský arcibiskup metropolita, pod ktorého autoritou sa vykonávajú všetky činnosti potrebné k správe arcidiecézy.

Arcibiskupská kúria (arcibiskupský úrad) je tvorená oddeleniami, ktoré sa podieľajú na realizácii činností potrebných k správe arcidiecézy. Riaditeľ pod autoritou arcibiskupa koordinuje jednotlivé oddelenia kúrie.

Pomocný biskup a generálny vikár :
Mons. prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD.
Tel.: +421 257 200 613
(osobitne agenda škôl, právnych a personálnych záležitostí)

Generálny vikár:
Mons. Mgr. Daniel Ižold
Tel.: +421 257 200 659
(osobitne agenda kléru a sviatostí)

Kancelár kúrie:
Mgr. MUDr. Július Pomšár
Tel.: +421 257 200 620

Riaditeľ arcibiskupského úradu:
Mons. JCDr. Tibor Hajdu, PhD.
Tel.: +421 257 200 637

Tajomník arcibiskupa metropolitu:
Mgr. Ing. Martin Gira
Tel.: +421 257 200 638

Arcidiecézny ekonóm:
Mons. ThLic. Vendelín Pleva
Tel.: +421 257 200 622

Hovorca:
Mgr. Radovan Pavlík
hovorca @ abuba.sk
_______
 
Hlavný penitenciár Katedrály sv. Martina:
Mons. Ján Formánek, pápežský prelát
_______
 
Podateľňa:
Tel.: +421 257 200 634, +421 257 200 657
Email: podatelna @ abuba.sk
Stránkové dni: Po-Št 8:00-16:00, Pi 8:00-14:00

Arcibiskupský úrad - schematizmus:
Aktuálne informácie o Arcibiskupskom úrade sú uvedené na stránke schematizmu Bratislavskej arcidiecézy.